26 January 2008

玩具文學誌

咪以為封面前的兩個正方體唔關事,
其實跟今期《月台》有獎創作遊戲有關,
到底係乜呢?一本文學雜誌又可以點玩法呢?
現正印刷中,二月見真章。


No comments: